November 26,2020 | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
تبلیغات

یادداشت:

مالکیت خصوصی مرغ

هر گاه از مراجع قانونی کشور درخواست میشود در بازار مسکن دخالت کنند و این بازار وحشی و غیر انسانی را با ابزار قانون رام و سازماندهی کنند، گفته میشود «م...

یادداشت