تبلیغات

فروپاشی تدریجی اقتصاد ملی 

  ✳️شیرهای نر وقتی اندک اندک پیر می شوند و در رقابت با شیرهای جوانتر شکست خورده و از گله رانده میشوند، به دلیل کهولت سن و فقدان بنیه جسمی دیگر قا...

کانون نخبگان