اعضای شورای مرکزی حزب تدبیر و توسعه در حال حاضر عبارتند از:

۱- محسن محمد باقرزاده
٢- سید موسى میرنژاد
٣- على بهمنش
۴- مجید مجیدى وش
۵- زهره نیکوسرشت
۶- برومند چهارآیین
٧- سید رشادت اصلانى
٨- احمد بهرامى فرد
٩- آرش قلاوندى
١٠- فرامرز فتح نژاد
١١- سید على اکبر پیروى
١٢- محمد نصیرى
١٣- محمد پروین
١۴- اقلیمه نصیرى
١۵- سیمه موسوى

اعضاى على البدل عبارتند از:
١۶- حسین زاجکانیها
١٧- علیرضا خیرى
١٨- مهدى سلیمى
١٩- بابک فتحى

اعضای بازرسین حزب تدبیر و توسعه در حال حاضر عبارتند از:

١- جلال زکى
٢- توراج محمد زاده
٣- آرمان مرادى
۴- مهناز محمدى
۵- سعدى بلندى

اعضاى على البدل عبارتند از:
۶- غلامرضا خورسندى
٧- ادریس سنگین آبادى