تبلیغات

سال ١٣٩٩ سال کاهش رفاه !!

چرا در سال ٩٩ سطح رفاه خانوار ها کاهش می یابد؟ ✅اگر سال ١٣۵۵ را که درآمد سرانه در بالاترین نقطه خود قرار داشت سال پایه و حد درآمد را ١٠٠ واحد در نظر ب...

کانون ها