هیات موسس
اعضای هیئت موسس حزب تدبیر و توسعه عبارتند از  آقایان و خانم‌ها:
۱. دکتر محسن محمدباقرزاده