اساسنامه حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی

 
فصل اول : کلیات

ماده ۱ : حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و آیین نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود، عنوان اختصاری حزب تدبیر و توسعه می باشد و دارای حقوق و امتیازات مندرج در ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و ۸/۸/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و الحاقات بعدی آن می باشد. 
ماده ۲ : محدوده جغرافیایی فعالیت در سرتاسر کشور می باشد.
ماده ۳ : مرکز اصلی حزب در تهران- میدان انقلاب- ضلع شمال شرقی – ساختمان ۱۱۳۵ طبقه  دوم واحد ۷ است و در صورت لزوم می تواند پس از رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰ در استانها شعبه و در شهرستانها با اطلاع فرمانداری دفتر ایجاد نماید.
تبصره۱: نشانی دفتر مرکزی و شعب و دفاتر و تغییرات بعدی آنها به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید در غیر این صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.
تبصره۲: دفتر مرکزی و شعب استانی و دفاتر شهرستانی حزب تدبیر و توسعه نمی تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابد.
ماده ۴ : حزب تدبیر و توسعه التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام می دارد.
 
فصل دوم : عضویت
 
ماده ۵: شرایط عضویت:

۱- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه 
۲ـ تابعیت ایرانی
۳ـ پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه
۴ـ عدم سوء پیشینه کیفری موثر 
۵-عدم انطباق متقاضی عضویت با اوصاف مقرر در ماده ۵ قانون
۶- سن حداقل ۱۸ سال تمام
۷- پرداخت حق عضویت
تبصره: با توجه به تبصره ماده ۶ قانون احزاب عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو مؤثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.


ماده ۶: انواع عضویت :

۱ـ عضو حزب: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می باشد 
۲ـ عضو موثر حزب: اعضای هیات موسس، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی اعضای موثر حزب می باشند.
تبصره : عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند به صورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد. 

ماده ۷: خاتمه عضویت در موارد زیر امکان پذیر است:

۱ـ استعفاء بصورت کتبی
۲ـ اخراج بنا به درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی یا حداقل   اعضای اصلی حزب تدبیر و توسعه و تصویب مجمع عمومی 
۳ـ فوت  
۴ـ احراز انطباق وضعیت عضو حزب با موارد مذکور در ماده ۵ قانون
۵ـ حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی 
۶- از دست دادن هریک از شرایط عضویت مندرج در ماده ۵ اساسنامه

فصل سوم : تشکیلات و ارکان 

ماده۸ : ارکان حزب تدبیر و توسعه عبارتند از:   

۱ـ هیات موسس
۲-مجمع عمومی 
۳ـ شورای مرکزی 
۴ـ دبیرکل 
۵ـ بازرسان
۶ـ مسئولین شعب استانی
ماده ۹: هیأت مؤسس  اشخاص حقیقی می باشند که امور مربوط به تاسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می نمایند و دارای اختیارات زیر می باشند:
۱ـ انجام کلیه مقدمات تأسیس 
۲ـ دعوت برای برگزاری مجمع عمومی مؤسس برای  تأسیس تشکل سیاسی حداکثر ۶ ماه پس از صدور مجوز تأسیس حزب  
۳- برگزاری مجمع عمومی موسس و تاسیس دفاتر رسمی  مطابق ماده ۶ قانون و ارائه اسناد مربوطه به کمیسیون 
تبصره  : هیأت مؤسس دارای رئیس ، نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود.
ماده ۱۰: مجمع عمومی بالاترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می شود. حدنصاب رسمیت مجمع عمومی در نوبت اول نصف بعلاوه یک اعضای حزب می باشد.نصاب تصمیم گیری در مجمع نصف بعلاوه یک نفر حاضرین می باشد.
تبصره ۱: مجمع عمومی عادی سالی یکبار و حداقل یکماه قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی یا بازرسان برگزار می شود.
مجمع عمومی فوق العاده در موارد لزوم و با پیشنهاد   اعضای شورای مرکزی یا   اعضای حزب با دستور کار انحلال حزب، اصلاح مرامنامه و اساسنامه و عزل اعضای شورای مرکزی وفق مفاد اساسنامه برگزار می شود.
تبصره ۲: در صورتی که مجمع عمومی عادی در نوبت اول به حدنصاب نرسد مجمع عمومی نوبت دوم حداقل دو هفته و حداکثر یک ماه بعد تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد  از ا عضای حزب رسمیت می یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد بود. 
تبصره ۳: دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلان در روزنامه کثیر الانتشار یا دعوت کتبی یا روش های نوین ارتباطی صورت می گیرد. آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل ۲۰ روز و نوبت دوم حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوتنامه به آخرین نشانی اعلامی توسط اعضا ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی بایستی بطور کامل در آگهی یا دعوتنامه درج شود.
تبصره ۴: حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب باید به صورت کتبی به کمیسیون اعلام تا نماینده ای جهت نظارت اعزام شود.
تبصره ۵: مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس ، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می شوند، اداره می شود. هیأت رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره۶ : در صورتی که دبیرکل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننماید بازرسان اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود. در صورت عدم اقدام بازرسان   اعضای  حزب می توانند هیأتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند . اقدامات مذکور بایستی با هماهنگی قبلی کمیسیون صورت گیرد.

ماده ۱۱: مجمع عمومی دارای وظایف زیر می باشد: 

۱ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی برای مدت سه سال و بازرسان برای مدت یکسال 
۲ـ قبول استعفاء یا عزل اعضای شورای مرکزی 
۳ـ تصویب انحلال حزب تدبیر و توسعه و انتخاب هیأت تصفیه با رعایت فصل ششم اساسنامه 
۴ـ تغییر در مرامنامه و اساسنامه حزب تدبیر و توسعه با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی 
۵ـ تعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه های کلان تدبیر و توسعه
۶ـ استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد حزب تدبیر و توسعه در دوره گذشته 
۷ـ استماع گزارش دبیرکل از روند فعالیت ها  
۸ـ تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی   
۹ـ تصویب آئین نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی 
۱۰ـ تصویب ترازنامه و بودجه تدبیر و توسعه
۱۱ـ تعیین میزان حق عضویت سالانه 
۱۲ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه حزب تدبیر و توسعه
تبصره ۱:حزب تدبیر و توسعه موظف است تغییرات مرامنامه ؛ اساسنامه ؛ شورای مرکزی ، دبیرکل و بازرسین و صورتجلسه برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیسیون ارسال نماید و هرگونه تغییر در مرامنامه ، اساسنامه  و ارکان حزب تدبیر و توسعه در صورتی معتبر است که به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.  
تبصره ۲: عزل اعضای شورای مرکزی بنا به پیشنهاد بازرسین یا درخواست  اعضای حزب و با اطلاع قبلی کمیسیون در دستور کار مجمع عمومی قرار می گیرد. و باید به تصویب اعضای  مجمع عمومی برسد. در صورت عزل اعضای شورای مرکزی ،اعضاء علی البدل به ترتیب آراء جایگزین اعضاء معزول می شوند و در صورت عدم تکمیل تعداد اعضای شورای مرکزی ، مجمع عمومی برای مدت باقی مانده از دوره قانونی ، اقدام به انتخاب اعضای جدید برای شورای مرکزی خواهد نمود. اعضایی که از سوی مجمع عمومی از عضویت در شورای مرکزی عزل شده اند نمی توانند داوطلب عضویت در شورای مرکزی جایگزین شوند.
تبصره ۳: حزب تدبیر و توسعه گزارش و مصوبات مجمع عمومی را جهت رسیدگی به کمیسیون ارسال خواهد نمود.

ماده ۱۲: شورای مرکزی:

شورای مرکزی متشکل از ۱۵ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند. شورای مرکزی مسئولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را برعهده دارد.
تبصره ۱: در صورت فوت ، استعفا و یا عزل هر یک از اعضای  شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد.    
تبصره ۲: جلسات شورای مرکزی حداقل هرماه یک بار و با حضور   اعضای اصلی برگزار می شود و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. عدم حضور هر یک از اعضا در ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب بدون عذر موجه با تشخیص شورای مرکزی در حکم استعفا از شورای مرکزی محسوب شده و به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد. اعضای علی البدل می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند . 
تبصره ۳: انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی، انتخابات شورای مرکزی جدید را با هماهنگی کمیسیون برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن کمیسیون اعلام نماید.
تبصره۴: نحوه تأسیس وفعالیت شعب استانی و دفاتر شهرستانی بوسیله آئین نامه ی داخلی حزب که در چارچوب قوانین و مقررات به تصویب شورای مرکزی می رسد، تعیین خواهد شد.  

ماده ۱۳: اختیارات و وظایف شورای مرکزی:

۱ـ انتخاب ، قبول استعفاء و عزل دبیرکل با رعایت تشریفات اداری
۲- تعیین ضوابط و شرایط انتخاب ، قبول استعفاء و عزل اعضای هیأت اجرایی ( مسئولین واحدها ) 
۲ـ تدوین سیاستهای کلان در چارچوب مرامنامه و اساسنامه و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب 
۳ـ پیشنهاد آئین نامه ها و دستورالعمل های حزب تدبیر و توسعه به مجمع عمومی برای تصویب
۴ـ نظارت برعملکرد هیأت اجرایی 
۵ـ موافقت با تأسیس شعب استانی و دفاتر شهرستانی 
۶ـ پیگیری مصوبات مجمع عمومی 
۷ـ تصویب ضوابط و مقررات پذیرش عضویت اعضای جدید 
۸ـ پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی 
۹ـ پیشنهاد اصلاح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه به مجمع عمومی 
۱۰ـ تصویب تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان 
۱۱ـ بررسی و پیشنهاد انحلال حزب تدبیر و توسعه به مجمع عمومی
۱۲ـ ‌تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد برگزاری هرگونه راهپیمایی و تجمع  
تبصره: برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی پس از اخذ مجوز مطابق قانون و مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۴: دبیرکل عالی ترین مقام اجرایی حزب تدبیر و توسعه است که منتخب شورای مرکزی می باشد و  از بین اعضای شورای مرکزی و یا سایر اعضاء حزب با رأی اکثریت نسبی آنان برای مدت ۳ سال انتخاب شده و ریاست آنرا بعهده دارد وظایف و اختیارات دبیرکل به شرح زیر است: 
۱ـ‌ اعلام دستور جلسه شورای مرکزی به اعضاء 
۲ـ پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن 
۳ـ ارائه گزارش سالیانه عملکرد حزب تدبیر و توسعه به مجمع عمومی  
۴ـ‌ پیشنهاد انتخاب ، قبول استعفا و عزل اعضای هیأت اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام مربوطه  
۵ـ دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن 
۶ـ حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول حزب تدبیر و توسعه
۷ـ افتتاح و رسیدگی به حسابهای حزب تدبیر و توسعه و پرداخت دیون و وصول مطالبات
۸ـ اقامه دعوی از طرف حزب تدبیر و توسعه و یا دفاع نسبت به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه حزب در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل 
۹ـ پیشنهاد ایجاد تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی  
۱۰ـ انتشار بیانیه ها و موضعگیری در خصوص مسائل و جریانهای مختلف کشور از طرف حزب تدبیر و توسعه
۱۱ـ پاسخگویی به کلیه تصمیمات اقدامات و عملکرد حزب تدبیر و توسعه
تبصره ۱: یکی از اعضای شورای مرکزی به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی بعنوان قائم مقام دبیرکل تعیین می گردد تا در غیاب وی وظایف او را انجام دهد. 
تبصره ۲: دبیرکل گزارش مجموعه اقدامات و فعالیتهای حزب تدبیر و توسعه را در پایان هر سال شمسی جهت بررسی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ قانون قرار خواهد داد.

ماده ۱۵: بازرسان: 

بازرسان تشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل آشنا به امور بازرسی هستند که توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شوند. بازرسان می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

بازرسان دارای وظایف زیر می باشند: 

۱ـ نظارت بر عملکرد شورای مرکزی و دبیرکل 
۲- نظارت بر عملکرد کمیته ها و واحدهای اجرایی حزب تدبیر و توسعه
۳ـ بررسی کلیه دفاتر ، اسناد و اوراق مالی حزب تدبیر و توسعه و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی 
۴ـ رسیدگی به گزارشهای واصله درخصوص تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی
۵ـ بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه حزب تدبیر و توسعه
۶ـ ارائه گزارش بازرسی اعم از روند حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی 
۷ـ بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی ( مالی و غیر مالی ) 
تبصره ۱: اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی درجه یک از هر طبقه  آنان نمی توانند به عنوان بازرس حزب انتخاب گردند.
تبصره ۲: بازرسان نمی توانند در هیچیک از ارکان دیگر تشکل مسئولیت داشته باشند.
تبصره ۳:کلیه اسناد و مدارک حزب تدبیر و توسعه اعم از مالی و غیرمالی در صورت درخواست بازرسان بدون قید و شرط باید بوسیله شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس آنان قرار گیرد.
ماده ۱۶: مسئولین شعب استانی:
حزب می تواند در صورت لزوم جهت گسترش فعالیت ها و اقدامات خود با کسب مجوز از کمیسیون در استانها شعبه تاسیس نماید.
تبصره ۱: مسئول شعبه استانی حزب به پیشنهاد دبیر کل و تصویب شورای مرکزی انتخاب می گردد.
تبصره ۲: مسئولین شعب استانی می بایست در استان محل تاسیس شعبه مربوطه سکونت داشته باشد.
ماده ۱۷: هیأت اجرایی:
هیأت اجرایی متشکل از مسئولین واحدهای اجرایی می باشد که از بین اعضای حزب توسط دبیرکل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را بعهده دارند :
۱ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیرکل 
۲ـ برنامه ریزی و اداره امور اجرایی مربوطه و گزارش نوبه ای آن به دبیرکل  
۳ـ فراهم آوردن زمینه برگزاری مجمع عمومی پس از تصویب شورای مرکزی 
۴ـ واحدهای اجرایی عبارتند از کمیته های سیاسی- امور مجلس و شوراها- راهبردی و امور زیربنایی- حقوقی و قوانین- فرهنگی و اجتماعی- اداری و مالی- انتخابات- پژوهش و مطالعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی- امور بین الملل- آموزش و استعداد یابی- زنان و امورخانواده- جوانان- دانشجویان- کارآفرینان- روابط عمومی و اطلاع رسانی- انضباطی- کانون های اقوام و اقشار- حوزه های استانی و شهرستانی- دفاتر معاضدتی و مشاورتی- مشاوران دبیرکل.

فصل چهارم : نحوه ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

ماده ۱۸: علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیرکل موارد زیر را به کمیسیون ماده ۱۰احزاب ارسال می نماید:
۱ـ گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیرکل به آن 
۲ـ کلیه بیانیه ها ، اطلاعیه ها و بولتن ها 
۳ـ یک نسخه از تمامی آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب ارکان
۴ـ گزارش بازرسان 
۵ـ گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی که به موجب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برگزار می شود.
۶ـ گزارش اجمالی اقدامات مربوط به انتخابات و نتایج حاصله 
۷ـ گزارش تعداد اعضای حزب تدبیر و توسعه و کاهش و افزایش آن بصورت سالانه 
۸ـ اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده بصورت سالانه 

فصل پنجم : منابع مالی و درآمدی 

ماده ۱۹: منابع مالی حزب تدبیر و توسعه عبارتنداز:

الف) حق عضویت اعضاء
ب) کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
ج) وجوه حاصل از فعالیت های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه
د) کمک ها و یارانه های دولتی
تبصره ۱: حزب تدبیر و توسعه هیچگونه اشتغال به عملیات تجاری ، اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت .
تبصره ۲: دریافت هرگونه کمک مالی خارجی ممنوع می باشد.
تبصره ۳: هر گونه استفاده حزب تدبیر و توسعه از منابع و امکانات دولتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد.
ماده ۲۰: کلیه اسناد مالی و اوراق تعهد آور به امضاء مسئول واحد امور مالی و دبیرکل و مهر حزب تدبیر و توسعه معتبر خواهد بود. 
ماده ۲۱: کلیه در آمدها ، منابع ، مصارف و هزینه های حزب تدبیر و توسعه در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده۱۰ احزاب قرار می گیرد..
تبصره۱: سال مالی حزب تدبیر و توسعه منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود.
تبصره۲: کلیه درآمدها و وجوه حزب تدبیر و توسعه در حساب مخصوصی بنام حزب تدبیر و توسعه نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری می شود.

فصل ششم :خاتمه فعالیت:
 
ماده۲۲ : فعالیت حزب تدبیر و توسعه در موارد زیر خاتمه می یابد:

۱- انحلال طبق اساسنامه و اعلام به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
۲- حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال
۳- توقیف پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده ۱۰ 
تبصره ۱ : بدیهی است فعالیت حزب  پس از رفع  توقیف پروانه از سرگرفته خواهد شد. 
تبصره۲ : در صورت توقیف پروانه فعالیت حزب تدبیر و توسعه اجازه هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت.
ماده ۲۳ : اصل بر فعالیت مستمر حزب تدبیر و توسعه می باشد با این وجود در صورت پیشنهاد   اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضاء مجمع عمومی  و پس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ حزب تدبیر و توسعه منحل خواهد شد.
تبصره۱: در صورت انحلال حزب تدبیر و توسعه امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده کمیسیون و نماینده دادستان محل انجام می شود.
تبصره۲: هر نوع فعالیت با عنوان حزب تدبیر و توسعه پس از انحلال ممنوع می باشد.

فصل هفتم : سایر مقررات: 
 
ماده ۲۴: مکاتبات رسمی حزب تدبیر و توسعه با امضای دبیرکل و یا قائم مقام وی و با مهر حزب تدبیر و توسعه انجام می شود.
دبیرکل در حفظ سربرگ ، مهر و نماد حزب تدبیر و توسعه دارای مسئولیت قانونی می باشد.
ماده ۲۵: اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد ، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا می باشد.
ماده ۲۶: حزب تدبیر و توسعه موظف است در صورتی که در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برساند.
ماده ۲۷: تاسیس هر گونه شعبه و دفتر خارج از کشور ممنوع است. 
ماده ۲۸: مرامنامه و اساسنامه حزب تدبیر و توسعه پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود.
این اساسنامه در ۷ فصل و ۲۸  ماده و ۳۵ تبصره در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۷ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی رسید.