اینفوگرافی| وضعیت استانی و آمار کرونا در ایران – ۱۹ مهر ۱۳۹۹