به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ، کسانی که با ورزش بوکس آشنایی کمی هم داشته باشند، می دانند که گرفتار آمدن در گوشه رینگ چه وضعیت تاسف باری است. در چنین وضعیتی، شخصی که درگوشه رینگ گرفتار میشود، در قبال هر ضربه ای که از طرف مقابل دریافت می کند،به دفعات به حصار های رینگ مبارزه برخورد کرده وچند ضربه هم بصورت غیر مستقیم از این ناحیه دریافت می کند.!!!

در برخی موارد هم که حریف در اوج قدرت وبهترین موقعیت برای ضربه زدن به طرف مقابل قرار دارد،چنان وضعیت آشفته ای برمسابقه حاکم میشود که حتی مربی وهواداران حریف پیروز، با اقدامی ناجوانمردانه، پای شخص مغلوب را میگیرند وتماشاچیان بی خبر از همه جا نیز، هر آنچه دلشان میخواهد نثار شخص مغلوب میکنند و به این شکل هیجانات خود را تخلیه میکنند.!!!

هزاران افسوس که حال و هوای امروز ملت مظلوم و بی دفاع ایران زمین، دقیقاً شبیه همان کسی است که در یک مسابقه سراسر خطا و آکنده از ناداوری وبی قانونی گرفتار آمده و فریاد رسی نیست.

از یکطرف برخی منصوبین جناح های سیاسی کشور، زمانی که به اندک قدرت و جایگاه سیاسی دست می یابند، نه در جایگاه مدافع حقوق ملت، بلکه در سیمای حریفی بیرحم به تاراج این ملت میپردازد، و بواسطه بی تدبیری ها، دریافت حقوق های نجومی، تاراج املاک و اموال عمومی، دزدیهای کلان در حوزه نفت و استفاده اختصاصی از اعتبارات بانکی، ضربه هایی بی رحمانه و پی در پی را بر اندام این ملت گرفتار وارد میکنند و در ادامه نیز جراحاتی کشنده تر به شکل بیکاری، تورم، رکود و سفره هایی که هر روز خالی تر میشوند، از حصار بی قانونی و حاشیه مرگبار این میدان نابرابر، اندام جامعه را مجروح میکند و دستگاههای نظارتی و قضایی نیز با قوانین غیر شفاف و ناکارآمد، همچون مدافعان حریفهای پیروز و قدر قدرت، دست و پای جامعه را می بندند و با ترسیم مکرر خطوط قرمز، شرایطی بسیار دشواری را بر مردم تحمیل میکنند.!!!

در این میان، برخی فریادهای منتقدانه در هیاهوی این کارزار برزخی، از تمامی این مصائب رنج آور تر است و درست در زمانی که حریفهای بی رحم از چپ و راست، در تلاش هستند تا هر روز فسادهای فراگیر بیشتری ازجناح مقابل خود افشا کنند، برخی روشنفکر نمایان، تمامی این مشکلات را بر گرده رنجور این مردم بار میکنند وچنان افاضات میفرمایند که گویا تمام این گرفتاری های عمومی مردم، حاصل فکر و عملکرد همین مردم مظلوم و گرفتار است.!!!!

فقط خداوند ازعمق یاس زجر آور و ناامیدی کشنده این ملت مظلوم آگاه است، ملتی که حداقل درطول یکصد سال گذشته، تمامی تلاش خود را برای کسب آزادی و بازیابی کرامت خود بکار گرفته است و اکنون خسته و بی یاور، وضعیت دشوار کنونی خود را به نظاره نشسته است.

لذا در چنین شرایطی،ضرورت دارد تا نوک پیکان نقد وجدان های دردمند و بیدار جامعه، که هیچگاه شرف وقلم خود را به پول وقدرت نفروختند، متوجه فرصت طلبان وبرخی صاحبان قدرت و ثروت باشد که دربرابر تمامی عظمت و همراهی ملتی مظلوم وزجر کشیده، به تاراج ثروتهای ملی وعمومی می پردازند.

ای پاسبان ،بیدار شو
خفته نشاید پاسبان

انتهای پیام/