به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ وزارت کشور صلاحیت چهار عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت به دبیر کلی رسول منتجب‌نیا را تایید نکرده است.

صلاحیت این ۴ عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته که پس از بررسی ها با عضویت آنها در شورای مرکزی حزب مذکور مخالفت شده است.

طبق دستور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قربانعلی قائمی معاون وقت محسن مهرعلیزاده در استانداری اصفهان، پژمان ظفرمند مصطفی مختاری و رنجبر باید از عضویت شورای مرکزی حزب جمهوریت کنار گذاشته شوند.