استان سمنان

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سمنان

شهرستان سمنان

آدرس ملک:

سمنان – خیابان طالقانی – ساختمان رنگین کمان – طبقه دوم

مدیر مسئول:

رحمان آقا جانی

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

تجاری خدماتی

امکانات و تجهیزات موجود:

تجهیزات اداری در حد مقدورات

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

آموزش چهره به چهره جهت اعضای ستاد انتخابات

جلسات تقسیم وظایف

جلسات توجیهی  برای هر یکم از افراد

برگزاری  جلسات سخنرای و دعوت از کارشناسان خبره ، برسی آسیب ها و حل مسئله جهت پیشبرد اهداف

شرکت در شرکت در جلسات و همایش های مرتبط حزب

توضیح اینکه : مدیریت ستاد سرخه مرکز شهرستان فعالیت بسیار خوبی داشته است که قابل تقدیر است.

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سمنان

شهرستان سمنان

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ هدایت الله قیومی لیسانس مسئول حزب در استان سمنان
۲ رحمان آقا جانی دکترا بازرس
۳ احسان پهلوانی فر دکترا عضو
۴ محمد حسن عربی لیسانس معاون و دبیر حزب استان ۱
۵ رحیمه حقوقی لیسانس عضو
۶ مجتبی شیدایی نسب لیسانس عضو
۷ مهدیه فروغی پی دیپلم عضو
۸ محمد مشهدی جعفرقلی لیسانس عضو
۹ رضیه صالحی هیکوئی  ابتدائی عضو
۱۰ فاطمه صالحی هیکوئی لیسانس عضو
۱۱ مرضیه صالحی هیکوئی دیپلم عضو
۱۲ مریم دولتی لیسانس مدیر مسئول ستاد بانوان
۱۳ پریسا قیومی لیسانس عضو
۱۴ محمد قیومی دیپلم عضو
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سمنان

شهرستان سمنان

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱۵ مهیا کلکینه لیسانس عضو
۱۶ جواد وطنی فوق لیسانس قائم مقام
۱۷ محمد قطبیان فوق لیسانس عضو
۱۸ محمدرضا قیومی لیسانس عضو
۱۹ فهیمه کرمعلی فوق لیسانس عضو
۲۰ ندا قیومی فوق لیسانس عضو
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سمنان

شهرستان سمنان

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱ سرخه ، میدان ولیعصر ضلع غربی اسماعیل عربی
۲ شهرک امام بلوار بسیج (بانوان ) مریم معمار
۳ خیابان زمزم پلاک ۱۱ ( بانوان ) حمیده کیقبادی
۴ شاهرود چهارراه حجاب دفتر سالکو بهنام عرب احمدی
۵ دامغان
۶ مهدیشهر
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سمنان

شهرستان سرخه

آدرس ملک:

سرخه میدان ولیعصر – ضلع غربی – کد پستی ۳۵۵۱۶۹۵۴۳۵

مدیر مسئول:

اسماعیل عربی

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

تجاری خدماتی

امکانات و تجهیزات موجود:

امکانات اولیه اعم از میز ، صندلی ، رایانه، تجهیزات در حد ضرورت

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

آموزش چهره به چهره جهت اعضای ستاد و جلسات چگونگی شرح وظایف و تقسیم کار

جلسات توجیهی  بطور مرتب و مستمر و برگزاری جلسات سخنرای و دعوت از کارشناسان خبره

برسی آسیب ها و حل مسئله جهت پیشبرد اهداف انتخابات .

توضیح اینکه : در زمان انتخابات بطوری فعالیت مستمر انجام شد که کاندیدایی بجز جناب دکتر روحانی نتوانست در سرخه ستاد دائر نماید .

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سمنان

شهرستان سرخه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ اسماعیل عربی فوق لیسانس مدیر ستاد شهرستان
۲ مریم معمار لیسانس عضو و مسئول ستاد بانوان
۳ علیرضا عربی فوق لیسانس دبیر ستاد
۴ سمیرا مهدوی لیسانس عضو
۵ محمد عربی فوق لیسانس مسئول مالی ستاد
۶ حمیده کیقبادی فوق لیسانس عضو و مسئول ستاد بانوان
۷ حسینعلی کرمانی ابتدائی عضو پدر شهید نیروی انتظامی
۸ کبرا جمال ۶ ابتدائی عضو
۹ حسن جمال ۶ ابتدائی عضو
۱۰ عزت جمال سیکل عضو
۱۱ محمود جمال ۶ ابتدائی عضو
۱۲ محبوبه وطنی لیسانس عضو
۱۳ علی اکبر احسان زاده دیپلم عضو
۱۴ سمانه احسان زاده دیپلم عضو
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سمنان

شهرستان سرخه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱۵ حبیبه احسان زاده دیپلم عضو
۱۶ بهرام اسماعیلی دیپلم عضو
۱۷ مصطفی سنگسری دیپلم عضو
۱۸ علیرضا مونسان فوق دیپلم عضو
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سمنان

شهرستان سرخه

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱ شهرک امام بلوار بسیج (بانوان ) مریم معمار
۲ خیابان زمزم پلاک ۱۱ ( بانوان ) حمیده کیقبادی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »