چرا در سال ٩٩ سطح رفاه خانوار ها کاهش می یابد؟

✅اگر سال ١٣۵۵ را که درآمد سرانه در بالاترین نقطه خود قرار داشت سال پایه و حد درآمد را ١٠٠ واحد در نظر بگیریم این روند با افت و خیزهایی در پایان سال ١٣٩٧ به ٧٢ رسیده است.
و به همین ترتیب اگر سال ١٣۵۵ را سال پایه و میزان مصرف را ١٠٠ واحد در نظر بگیریم این میزان با روندی صعودی در پایان سال ١٣٩٧ حدود ١۵٠ شده است.

✅آموزه های اقتصاد به ما میگوید مصرف و درآمد در بلند مدت نمی تواند مستقل از هم باشند و ناگزیر به هم نزدیک و برابر خواهند شد.
پس چگونه طی این چهار دهه مصرف در حین کاهش بوده و درآمد افزایش داشته است؟

✅استفاده از منابع غیرقابل جایگزین مانند منابع طبیعی و محیط زیست و نفت و مواد معدنی منابع مالی نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی و… این خلا را پر کرده مواردی که اکنون خود تبدیل به بحران و ابر چالش شده اند.

چرا سطح رفاه کاهش می یابد؟
چون منابعی که مصرف را تامین میکرده دچار بحران شده و از بین رفته است.
لاجرم این مصرف است که باید کاهش یابد تا به درآمد نزدیک شود و این به معنای قابل توجه سطح رفاه خانوار است.
داده های مرکز آمار ایران از سطح رفاه خانوار این ایده را تایید میکند و نشان میدهد از میانه دهه ١٣٨٠ در دو مرحله تمامی دهک های درامدی در روند کاهش مصرف و کاهش سطح رفاه قرارگرفته اند .

حال خطر چیست؟
نخست اینکه روند کاهش سطح رفاه بلند مدت خواهد بود.
دوم اینکه جامعه توان هضم و پذیرش چنین افتی در سطح رفاه خود را ندارد.
سوم اینکه سیاستمدار ناآگاه از این روند است و همواره با بیان آرمان ها و شعارهای دور از تحقق انتظارات بالاتری به جامعه تزریق می کند.

💠حزب تدبیر و توسعه انتظار دارد دولت گوش شنوا داشته باشد و با استفاده از ابزارهای توزیعی اقتصاد کلان ضمن کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی ایجاد شده، شدت کاهش مصرف در دولت و بخش مرفه جامعه بیشتر از دهک های پایین جامعه گردد و پیشنهاد میگردد دولت با واگذاری درست واحدها با استفاده از تعاونی های توزیعی و کاهش مصرف در بخش مرفه جامعه با سیستم های مالی موجب کاهش مصرف در سطح مرفه جامعه شده و این کار را در جهت کاهش شکاف طبقاتی انجام دهد.