"بهتر است به آینده مان توجه کنیم، چون قرار است بقیه عمرمان را در آن بگذارنیم"

روش های مدیریت شهری  و برنامه های اجرایی در طول زمان تغییرات زیادی با جهت بهبود امور داشته اند ، ولی نگاه به امور اداره شهرها تابع بینش ها و ارزش های مقبول جوامع بوده است و امروزه به زبانی دیگر مدیریت بینش ها و ارزش ها در اختیار سیاست و سیاستمدران است.

باید قبول کرد که فرهنگ- اقتصاد و نهادهای اجتماعی همواره رفتارها و برنامه های خود را با سیاست میزان میکنند و گر چه برسیاستمداران اثر میگذارند، ولی تأثیرگذاری آنان نیز از جنس امور سیاسی بخش فعالیتشان بوده و می باشد.

از این حیث مدیریت شهری تهران بزرگ و سایر شهرها و روستاهای ایران اسلامی در بستر اصلی سیاستها- چشم انداز و برنامه های مصوب کشور شکل میگیرد و نوع برنامه ریزی و سیاست گذاری در مدیریت شهری در حوزه فن و تدبیر مدیریتی از روش های فراوان و هندسه های متعدد اجرایی در بستر سیاست های کلان کشور- انتظارات و خواسته های مردم و مقتضیات زمان میباشد.

نگاه تدبیرگرایان بر مدیریت شهری تابع نگاه آنان بر حوزه سیاست است و در واقع تدبیرگرایان با تکیه بر مبنای ارزشی فقه پویا و نگاه پویا به تغییرات درونی و محیطی خود بر مبنای خواست عمومی مردم و توسعه رفاه و فرهنگ شهری بر اساس محور جوهری مدینه النبی خود را ملزم بر مهندسی مدیریت بر اساس مقتضیات و انتظارات میدانند و توسعه و همراهی با توسعه را یک امر ضروری دانسته و با در نظر گرفتن بینش و ارزش بنیادین خود با مهندسی مدبرانه بر تغییرات اثر گذاشته و با آن همراه میشوند.

در منش تدبیرگرایی ایستایی و دیکته کردن شیوه زندگی و اندیشیدن و…. امری مذموم و به دور از  خرد می باشد و کمکی به پویایی جامعه نمی کند.

با این مقدمه میتوانیم نگاهی اجمالی به اهداف- برنامه ها و نگرش تدبیرگرایان به مدیریت شهری و نقش شوراها داشته باشیم.

بینش و ارزشهای بنیادین  در نگرش  تدبیرگرایان

 

"قانون و تبعیت از مدیریت عالیه ولایت فقیه، محور کار تشکیلاتی همگان برای کار و توسعه است"

تدبیر و عقلانیت از صفات رحمانی خداوند تبارک و تعالی می باشد. تدبیر در این است که بین دنیا و آخرت برای زیست حقیقی رابطه تکاملی برقرار کنیم و تدبیر در این است که در منطوق حاکم بر مدیریت درست و متعالی بپذیریم که همه ی طرفین یک تعامل ذی نفع هستند و به حقوق همه ی تشکیل دهندگان یک ملت و یک جامعه شهری احترام بگذاریم و دفاع از حقوق همه را وظیفه شرعی- قانونی- اخلاقی و عقلانی خود بدانیم.

از این منظر تدبیر و آینده پژوهی و آینده نگاری یک روش و یک فرایند اجرایی نیست؛ بلکه یک نحله ی فکری و یک گفتمان سیاسی مبتنی بر آموزه های اسلام ناب محمدی(ص)- قانون اساسی و مشی رهبری و ولایت فقیه می باشد و ولایت مطلقه فقیه مسئول، ضامن و نماد موفقیت- وحدت و یکپارچگی همه ی آحاد جامعه در حکمرانی است و اگر غیر این باشد؛ کارکرد و قابلیت ولایت در حکمرانی دچار نقصان و خطا شده است.

شاخص های اصلی نگاه و بینش تدبیرگرایان ریشه در قانون گرایی – حفظ و ارتقاء آزادی های فردی به شرط رعایت اخلاق مبتنی بر اعتقادات و عرف- کرامت انسانی- پایبندی به اصول توحید نظری و عملی در ارزش ها و تبیین مقصد غایی  سعادت اجتماعی  و فردی- کثرت‏گرایى در تکنیک ها و روشها و رویه ها- تبیین مرز تمرکز و عدم تمرکز در ساختار و روش های اجرایی – حقوق شهروندی – تکیه بر پاسخگویی- مسئولیت پذیری و پرسشگری در عرصه سیاسی ، فرهنگی و امور اجتماعی – تکیه بر شفافیت در رفتار و پاکدستی در حوزه فعالیت های اقتصادی و سیاسی- تکیه بر تحمل منتقد و مخالف در عرصه مدیریت و در حوزه عملکرد در همه ی نظامات و بخش های مدیریتی- تکیه بر مشارکت پذیری و پذیرش خرد جمعی در تعیین، تبیین و مدیریت امور در همه ی نظامات حاکم بر جامعه- مبارزه با تند خویی ، تمامیت خواهی و مصادره به مطلوب داشته ها و ارزش ها و جان کلام اینکه حرکت رو به جلو با کاهش هزینه ها و سختی ها و افزایش آرامش و ارزشها نسبت به شرایط و وضعیت موجود ملاک فعالیت تدبیرگرایان در عرصه ی نظریه پردازی- کار سیاسی و عملگرایی در نظام حاکمیتی است و برای دستیابی به نقطه مطلوب و قابل دسترسی بایستی با التزام به قانون بعنول اصول و بستر تمامی جهت گیری ها و تصمیمات و با روحیه اصلاح گرایانه و منعطف و عقل عاقبت اندیش و بکارگیری بهترین تدبیر از مسیر حرکت و اقدام از وضع موجود به سمت وضع مطلوب را  تبیین نمود و حرکت را انجام داد.

آرمان شهر جمهوری اسلامی

قانون محور همه

شهر آرمانی جمهوری اسلامی دارای مشخصات و جلوه هایی است که در کانون توجه همه مخاطبین و الگو پذیران می باشد. در این شهر همه ی شهروندان تابع یک قانون جامع و مانع هستند. در این شهر انسان و حقوق انسانی و به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرامت انسانی یک ارزش متعالی در روابط فی مابین شهروندان با یکدیگر و مدیران و شهروندان با هم می باشد.

حقوق انسانی برابر با فرصت های قانونی مساوی برای همه ی شهروندان بدون توجه به باورها ، قومیت ها، طبقات و منزلت اجتماعی، جنسیت و… وجود دارد و میزان در همه حال پایبندی به قانون در همه تلاش ها و رقابت ها می باشد.

در این شهر حقوق انسانی جلوه های خود را در نگاه برابر مدیران به شهروندان و شهروندان به یکدیگر می بیند و همه مجاز هستند با رعایت قانون تمامی تلاش و مساعی خود را برای بهبود وضعیت فردی-گروهی- اجتماعی در همه ی عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در دایره مینیاتوری نظام اداری حاکم بر مدیریت شهری بکار ببندند.

در آرمان شهر ما قانون محور وفاق شهروندی است و آحاد مردم و گروه های اجتماعی و موسسات فرهنگی و اقتصادی و سایر نهادی در تعامل با مدیریت شهری و حقوق شهروندی در زمان تعارض منافع با یکدیگر اختلافات فردی و انسانی پیدا نمی کنند. در این شهر همه تعارضات به سمت و سوی اصلاح قوانین – مقررات- ضوابط-برنامه ها با بهبود مهارت انسانی در مدیریت رفتار بر اساس خواست عقلایی منافع آحاد مردم و ذی نفعان شهری با تکیه بر اصالت قانون اساسی- عقلانیت حکیمانه و مبتنی بر آراء اکثریت منتخبین شورای شهری مردم است و در آرمان شهر ما بایستی نمایندگان مردم در شورا  باید مقرراتی را تبیین و تعریف کنند که حداکثر با دو روش آحاد جامعه مخاطب را بصورت رضایت مندانه و یا رجحان به التزام عملی ( رجحان پایبندی به رفتار قانونی) برای تبعیت از قانون و تمکین از مقررات جدید پای بند کند و چرخه اصلاح و تغییر قوانین و مقررات وضع شده را برای دستیابی به حداکثر یا اتفاق آحاد جامعه به پذیرش داوطلبانه مقرارت وضع شده متمایل کند. این چرخه بصورت مسنمر بر اساس مقتضیات زمان و مطالبات ذی نفعان قوانین با نگرش به مطلوبترین وضعیت ادامه و استمرار خواهد یافت.

مدیریت دانایی

در آرمان شهر ما مدیریت تنها با اتکا بر دانش نیست و یا تنها بر مهارت های فرایندی مدیریت تکیه ندارد، مدیریت در آرمان شهرما نگاهی بلند بر ابدیت دارد و نگاهی عمیق بر گذشته افکنده است و همه ی سرمایه های انسانی  و همه نرم افزارهای نرم و سخت تجهیز و ترکیب میکند تا با حفظ هویت انسان اسلامی در آبادانی دنیا با رعایت مکارم اخلاق و تعالی جامعه و تحمل همه عناصر انسانی جامعه با انواع خصوصیات و سلایق فردی و گروهی از وضع موجود به سوی آرمان مطلوب گام های هدفدار خود را بردارد. در مدیریت دانایی آرمان شهر ما هویت و اصالت با تکنیک و ثروت آشتی پایدار دارد و دنیا کشتزار نیکی ها و ثروت مادی در خدمت ارزش ها است.

مردمان خردمند و اخلاق مدار

ما در آرمان شهر خود انتظار مردمی را درایم که به جای شگفت زدگی و قضاوت های آنی و لحظه ای داری عمق نگاه، قضاوت منصفانه، پرهیز از پیش داوری، تقدم خرد بر احساس اند ما ‌هزاران مسئله‌ و انتظار از حاکمان و مدیران خود داریم ولی در آرمان شهر ما خواسته ها و انتظارات بر مبنای داشته ها- امکانات- اختیارات- توانای ها و شرایط موجود در محیط و محاط دارد ولی در جامعه امروز ایران یک اصل غلط و لی ثابت مبنای نگاه مردم است و آن اینکه ما جامعه ای با خواسته ها و نگاه کوتاه ‌مدت هستیم و این بزرگترین رنج اجتماعی ماست و ریشه در تاریخ دارد.

 

اهداف ، وظایف و ماموریت شوراهای شهر در قانون

جایگاه و ضرورت ایجاد و استمرار تشکیلاتی شوراهای اسلامی کشور به استناد ماده ۷ و مواد ۱۰۰ الی ۱۰۶ قانون اساسی کشور می باشد و در فصل سوم و مواد ۷۱ لغایت ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ واصلاحات و الحاقات بعدی آن وظایف- فعالیتها ، انتظارات و ممنوعیت های قانونی شورای اسلامی شهر در ۱۶ عنوان کاری با توضیحات بعدی تعیین شده است.

۱- وظیفه انتخاب در ۲ عنوان تعیین و تبیین شده است.

 • انتخاب شهردار با رعایت ماده ۷۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
 •  انتخاب حسابرس رسمی موضوع بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

۲- وظیفه نظارت بر عملکرد فعالیت های شهرداری که در ۱۱ عنوان نظارتی تعیین و تبیین شده است.

–         نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب

–          نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای

–          نظارت بر حساب درآمد و هزینه

–          نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره

–          نظارت بر حسن جریان دعاوی

–          نظارت بر امور بهداشت

–          نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ، و دیگر اماکن عمومی

–          نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات

–          نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه

–          نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری

–          نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری

۳- وظیفه تصویب آیین نامه ها- مقررات- معاملات- اساسنامه ها- نرخ خدمات و عوارض و سایر پیشنهادات ارسالی در ۱۱ عنوان تصویب تعیین و تبیین شده است.

–           تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری

–           تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه

–           تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری

–           تصویب معاملات

–           تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته

–           تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر

–           تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری

–           تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه وکوی

–           تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هرنوع مطلب و یا الصاق هر نوشته و

–           تصویب نرخ خدمات ارائه شده

–          تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه

۴- وظیفه وضع و تدوین مقررات در ۶  عنوان تعیین و تبیین شده است.

–          وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت

–          وضع مقررات حفرمجاری و مسیرهای تأسیسات شهری

–          وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای    دایرکردن نمایشگاههای کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره .

–          وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی

–          وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های

–         وضع و تدوین مقررات خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر

۵-   ماموریت مطالعاتی با هدف بررسی ، شناخت، تهیه طرح ها و… در ۳ عنوان تعیین و تبیین شده است.

–          بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای

          بررسی طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها

–          تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی

۶- وظیفه همکاری با سایر دستگاه های درون سازمانی و برون سازمانی در۳  عنوان  تعیین و تبیین شده است.

–         همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی

–         همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر

–          همکاری با شورای تأمین شهرستان

۷- وظیفه برنامه ریزی و تشویق مردم و شهروندان در فعالیتهای مربوط به امور شهری در ۲ عنوان تعیین و تبیین شده است.

–        برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم

–        تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز

۸- وظیفه اجرایی و اقدامی در ۱ عنوان و ۵ وظیفه اجرایی تعیین و تبیین شده است.

–       اقدام درخصوص تشکیل

 • انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی
 • تأسیس تعاونیهای تولیدی و توزیع و مصرف ،
 •  انجام آمارگیری ،
 •  تحقیقات محلی
 •  توزیع ارزاق عمومی

 با توافق دستگاههای ذیربط .

۹- وظیفه  تایید در ۲ عنوان تعیین و تبیین شده است.

–         تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری

–         تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها

۱۰- وظیفه اطلاع رسانی در ۲ عنوان تعیین و تبیین شده است.

–         شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید

–          شورای شهر و شهرداری وشرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند

۱۱- وظیفه ارسال طرح ها در ۱ عنوان تعیین و تبیین شده است

–         ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی

۱۲- وظیفه تذکر- سوال و استیضاح از شهردار در ۱ عنوان تعیین و تبیین شده است.

۱۳-فعالیتهای ممنوع برای اعضای شوراهای شهر و روستا در ۵ عنوان تعیین و تبیین شده است.

– شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دخالت نمایند.

– واگذاری مسئولیت اجرایی ، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها ، شهرداریها ، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع می باشد.

– اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد.

– هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد.

-آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد.

توضیح: شورای شهر با تشکیل اتاق فکر اصلی و تقویت پژوهش های مدیریت شهری نسبت به بازنگری در اهداف- ماموریت ها- ساختار سازمانی با تدوین مقررات جامع و مانع اقدام و از طریق نظارت بر تدوین روشهای اقدامی و اجرایی شهرداری و نظارت بر حسن اجرای روشها موجبات تعالی شهر را با مشارکت شهروندان فراهم و مهیا نماید.

اصول، اهداف و راهبردهای مدیریت شهر ی

الف: اصول  و ارزشهای مورد احترام در اداره امور شهر:

۱- احترام به اعتماد مردم

عمده رای دهندگان و مشارکت مدنی پذیران جامعه دارایی و ثروتی ندارند که برای از دست دادن آن غصه مند شوند، آنها اعتماد خود را به منتخبین خود می بخشند و فریب آنان فریب باورهای آنهاست و جلب اعتماد آنان، ایجاد ایمان آنها به موفقیت منتخبین شان است. لذا باید استخوان بندی مدیریت شهری و زمینه سازی فرصت های اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی جامعه بر محور خود باوری و تلاش صادقانه و منصفانه استوار باشد.

۲- احترام به قاعده عشق- به اخلاق مدنی- به سنت ها و باورهای عمومی مردم بدون اخلاص در یک نظام سیاسی مبتنی بر بینش و ارزش های علوی ممکن نیست ، اما سوال این است که به چه کس یا به چه اصولی باید اخلاص نشان دهیم.

۳- اعتقاد به احیاء حقوق شهروندی و هدایت شهرداری به رعایت حقوق شهروندان

۴- اعتقاد بر مدیریت امور شهری بر مبنای قاعده مدیریت دانایی

۵- تلاش برای ارائه خدمات شهری با همکارانی خبره- قانونمند- پاک-  شفاف و راضی

۶- اعتقاد بر حاکمیت قانون- تدوین ، تنظیم و تصویب قوانین فراگیر- جامع- شفاف- لطیف و قابل اجراء بر اساس تفکر و عمل جمعی و پرهیز از مدیریت سلیقه ای- علایق و تعلقات فردی

۷- ایجاد وفاق جمعی و مشارکت عمومی در کشف نیازها و قابلیت ها و تبیین راهکارها در اداره امور شهر

۸- اعتقاد به منطوق مدیریت توسعه و پیشرفت با تکیه بر تخصص، خلاقیت، کارآمدی، نوآوری و پویایی در اداره شهر و تجربه جهانی و تاریخی

۹- اعتقاد و اراده عملی بر تحقق عدالت و نگاه واحد به شهروندان در ارائه خدمات شهری و بستر سازی حرکت های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در شهر.

۱۰- اجتناب از سیاست زدگی در تصمیم گیری ها و پیروی از دیدگاه راهبردی در مواجهه با معضلات شهری به جای حرکتهای مقطعی و موردی.

۱۱- اعتقاد به شفافیت، پاسخگویی و قانونمندی در اداره امور شهر.

۱۲- توجه به اصول توسعه پایدار شهری، خصوصا" استانداردهای زیست محیطی در طرح ها و پروژه های عمرانی و فعالیتهای خدماتی.

۱۳- ایجاد بستر مناسب برای حضور فراگیر کلیه عناصر و عوامل موثر در اداره امور شهری و افزایش تصدی گری مردم در مدیریت امور شهری

۱۴- استقلال منابع در آمدی شهر از فروش بی رویه تراکم و امتیازات و ایجاد منابع درآمدی مبتنی بر قابلیت های مدیریت واحد شهری.

 

ب: اهداف و راهبردها

"فرهنگ انسان سازی مقدم بر جامعه سازی است و بر همین منطق فرهنگ شهروند سازی مقدم بر شهر سازی است"

۱- شهر آرمان گرا و واقع بین و راوی

 • مجموعه سرمایه انسانی شهر با بیشمار سلایق و خواسته ها در دل هویت واحد شهر، روح شهر را می سازند و هرکدام آرمان- آرزو و قصه ی زندگی خود را دارند. روح شهر با فاصله طبقاتی، با آسیب های اجتماعی، با رها شدگی توسط متولیان مدیریت شهری، با فراموشی فرهنگ شهروندی، با نا امنی اخلاقی و… خراش های متعدد برداشته و امید و اطمینان از روح جامعه گریخته است و موجب هویت زدایی- تفرقه- تخریب و… نسبت به روح همدیگر و جسم شهری و بدگمانی و عدم اعتماد به عقل و خرد شهری شده است.
 • کمک به ایجاد کانون ها و سازمان های مردم نهاد در تدوین قصه و روایت شهر و شهروندان برای رسیدن به هویت واحد و علایق متعدد بدون تزاحم
 • تقویت ماموریت اجتماعی، فرهنگی و تبلیغاتی مدیریت شهری

 

۲- شهری با سازمان کار منطقی با مدیریت کار آمد( مدیریت درون سازمانی)

 • کارمندانی توانا، دانا، وفادار،  با انگیزه، راضی، کارآمد، پاسخگو، بهسازی شده
 • مدیرانی مبتنی بر قاعده مدیریت دانایی دارای مهارت علمی- فرایندی و انسانی
 • شهری با مدیریت واحد و اختیاراتی متوازن با معیارهای پاسخگویی به شهروندان شهر
 • ساختار و تشکیلاتی متناسب و متوازن با اهداف و انتظارات سیاستگداران و شهروندان
 • شهری با تناسب هزینه های صف و ستاد در مدیریت شهری و قابل سنجش با نرم و استاندارهای جهانی
 • شهری با تناسب نیروی انسانی مورد نیاز صف و ستاد از حیث کیفیت و کمیت نیرو در مدیریت شهری و قابل سنجش با نرم و استاندارهای جهانی
 •  
 • ایجاد اتاق فکرواحد با هدف بستر سازی همه ی اقدامات درون شهری از هدف گذاری تا عملیات اجرایی بمنظور حفظ کلیت نظام شهری

 

۳- شهر برنامه محور

 • برنامه ریزی شهری با الهام از نیازها و انتظارات شهروندی- اختیارات قانونی-مبانی دانشی و   پژوهشی- نظارت عمومی و کاربردی
 • بکارگیری روشهای مدیریتی جدید چون مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت
 •  برنامه ریزی با نگاه جامع به نظامات اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی ، کالبدی و محیطی

 

۴- شهری دارای حقوق شهروندی

 • حقوق شهروندی مبتنی بر قانون و شهروندانی آشنا به حقوق شهروندی
 • شهروندانی دارای ارزش و بینش مبتنی بر رفتار تعالی
 •  همکارانی با روش اقناعی – مطیع قانون و پاسخگو
 • شهروندانی مقید به معرفت اسلامی و انسانی و قانون پذیر
 • شهروندانی آزاد در پرواز اندیشه ، آرزو و آرمان خواهی و ملزم به رعایت قانون
 • جریان و گردش آزاد اطلاعات مالی،معاملاتی، محاسباتی، سرمایه گذاری، سیاستگزاری و هدف گذاری
 • آزادی بحث و بررسی و نقد اطلاعات توسط شهروندان و مطبوعات و اصحاب رسانه

 

۵- جامعه سالم شهری

 • مشارکت جدی و هماهنگ در مبارزه با مفاسد اجتماعی
 • مشارکت جدی و هماهنگ در مبارزه با نا امنی اجتماعی
 • مشارکت جدی و هماهنگ در رفع فقر و فلاکت اجتماعی با شناخت دقیق نیازمندان و رساندن کمک های مردمی و دولتی به دست آنان
 • مشارکت جدی و هماهنگ در مهار بیماری اعتیاد- کودکان و زنان خیابانی
 • ایجاد مراکز امن اقامتی برای بی سرپناهان موقت شهری و خانه های فرهنگ سازی جامعه سالم شهری

 

۶- شهر مردم گرا

 • تشکیل و تقویت شوراهای محلات و مناطق شهری
 •  برنامه ریزی با مردم و برای مردم با هدف کشف خواسته ها، انتظارات، امکانات مادی و معنوی شهروندان و تنظیم ظرفیت ها و منابع شهری برای پاسخگویی به مردم
 • گسترش و تقویت تشکلهای مردم نهاد برای رفع معضلات شهری و تقویت حضور نخبگان و فعالان شهری در کنار شورای شهر
 • ایجاد، تقویت و گسترش خانه های محله برای تقویت همبستگی  ارتباطات اجتماعی

 

۷- شهری با اقتصاد پایدار و خدمات شهری ارزان

 • ایجاد بستر مناسب برای توسعه فرصتهای شغلی
 • کاهش قیمت زمین و مسکن و خدمات شهری
 • تولید ثروت شهری با بهره گیری از ظرفیتهای استفاده نشده
 • ارتقا کیفیت خدمات شهری و کاهش نسبی قیمتها
 • تولید آمار و ایجاد بانک اطلاعات شهری مستقل
 • ساماندهی منظم و مستمر مشاغل و کسب وکارهای شهری متناسب با تغییرات محیطی و محاطی
 • ایجاد بازارچه های متعدد شهری و منطقه ای بصورت موردی با هدف حمایت از صنعتگران محلی و ارائه کالاهای ارزان و مناسب به جامعه شهری
 • ایجاد بازارچه های دائمی با هدف ارائه کالاها و خدمات متعدد به شهروندان با نرخ های ارزان و تسهیلات کوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت

 

۸- شهر روان:

 • کاهش زمان و هزینه سفرهای درون شهری
 • ایجاد میل عمومی شهروندان به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی با مدیریت قیمتها، تخصیص یارانه به ناوگان حمل ونقل به ازاء جابه جایی مسافر شهری، رعایت زیبایی، سلامت  و تعالی فرهنگ اخلاق محور در خدمات رسانی حمل و نقل شهری
 • گسترش شبکه های جابجایی مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و حمل کالا با استفاده از فناوری های نوین
 • مدیریت ترافیک ساکن (اولویت دادن به تامین پارکینگهای عمومی)
 • آموزش عمومی و ارتقا فرهنگ ترافیک
 • مدیریت یکپارچه و هماهنگ ترافیک

 

۹- شهر امن و ایمن:

 • ایمن سازی شهر در برابر زلزله از طریق نوسازی بافتهای فرسوده و مقاوم سازی بناها
 •  ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلها
 • سازماندهی مجدد نظام مدیریت ایمنی شهر
 • بهبود امنیت عمومی با تاکید بر امنیت بانوان، کودکان و سالمندان
 • حذف فضاهای غیر قابل دفاع و جرم‌خیز در مناطق شهری
 • تدوین نظام مراقبت شهری در جهت حفظ امنیت عمومی

 

۱۰- شهر شاد و زنده:

 • برگزاری جشنواره  و ایجاد فضای شاد به مناسبتهای ملی و مذهبی
 • برگزاری کنسرتهای موسیقی و نمایشهای خیابانی در فضاهای باز شهری
 • توسعه فضاهای تفریحی و ورزشی ویژه بانوان، جوانان و کودکان و برگزاری رقابتهای ورزشی و هنری
 • رفع تبعیض ها و محدودیتهای اجتماعی در فضاهای عمومی
 • ایجاد فضاهای فراغتی جذاب و مدرن (فضاهای وزش آبی، مجتمع های تفریحی بزرگ مقیاس مبتنی بر ایده های نو)

 

۱۱- شهر پاک ، سالم و سبز

 • کنترل جدی آلودگی هوا
 • افزایش جهشی سرانه فضای سبز شهری و توسعه فضای سبز و پارکهای محله ای
 • کنترل و پالایش آبهای سطحی و فاضلاب
 • تفکیک پسماندها از مبدا تولید و بازیافت مناسب آنها

 

۱۲- شهر زیبا و با هویت

 • توجه به تنوع نور و رنگ در سیما و منظر شهری
 • حفاظت و بهسازی بافتها و بناهای با ارزش تاریخی و توسعه مراکز دیداری چون موزه ها، نمایشگاههای دائمی و تخصصی و………
 • طراحی و ترویج الگوهای مناسب ساماندهی نما و منظر شهری
 • تقویت هویت شهری با استفاده از فرصتها و ظرفیتهای فرهنگی همه اقوام

 

۱۳- شهر هوشمند و مدرن

 • استفاده از فناوری های جدید و رعایت استاندادهای جهانی در مدیریت و طراحی شهری
 • ارائه خدمات از طریق شبکه مجازی
 • ایجاد اتاق فرمان شهری
 • راه اندازی تاکسی و اورژانس هوائی برای سفرهای ضروری

 

۱۴- بهسازی مدیریتی و ساماندهی منابع انسانی کارآمد، تعالی یافته و وفادار در حوزه مدیریت شهری

 • تقویت قدرت خرید و نگهداری کادر عملیاتی شهرداری
 • استراتژی جذب نیرو بر اساس اهلیت و شایستگی
 • تدوین و اعمال برنامه های نگهداری نیروی انسانی
 • آموزش و بهسازی

 

۱۵- مدیریت واحد شهری

 • بررسی و امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها
 • توانمندسازی و ظرفیت سازی شهرداریها
 • انتقال و واگذاری حداقل ده وظیفه مهم از دولت به شهرداریها تا سال ۱۴۰۳ از طریق پیگیری از مجلس شورای اسلامی بعنوان نهاد قانون گذاری و دولت جمهوری اسلامی ایران

 

۱۶- توسعه ارتباطات شهروندان با شهروندان سایر شهرها

 •  ایجاد شرکت هواپیمایی اختصاصی با هدف ارائه خدمات به شهروندان- سرمایه گذاران و کارآفرینان- میهمانان شهری
 • کمک به معرفی کالاها و خدمات مخصوص هر شهر به سایر شهرها با هدف نام معتبر (برند) سازی ملی از محصولات شهری در راستای تقویت باور فرهنگی اقتصاد مقاومتی

 

۱۷- توسعه ارتباطات شهروندان با شهروندان پایتخت سایر کشورها

 •  ایجاد نمایشگاه افکار، اندیشه، آثار هنری و فرهنگی و ادبی و علمی شهروندان تهرانی نسبت به سایر ملل و بالعکس
 • معرفی مزیت های مطلق و نسبی اقتصاد شهری پایتخت ایران به سایر پایتخت های جهان و بالعکس
 •   ایجاد مراکز توریست مجازی از پایتخت ایران به سایر پایتخت ها و بالعکس

 

 

ده الویت در مدیریت شهری در شهرهای ایران

۱- توسعه حمل و نقل عمومی شهری

۲- مدیریت ترافیک شهری و جبران هزینه های زمان از دست رفته

۳- رفع آلودگی  و ایجاد هوای پاک و کمک به توسعه سلامت شهری

۴- کمک به توسعه مسکن برای رفع کمبود مسکن

۵- بستر سازی برای توسعه اشتغال شهری

۶- فضا سازی برای اوقات فراغت مردم و ورزش جوانان و… از طریق توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی – هنری و ورزشی

۷- مبارزه با مظاهر شکاف اجتماعی و ناهمگونی رفتارهای اجتماعی با کمک به تأسیس نهادهای اجتماعی مردم محور برای جلب مشارکت مردم برای همکاری و پذیرش مدیریت شهری

۸- تقویت و باز سازی بناهای سست و فرسوده شهری

۹- برقراری کانال ارتباطی مستقیم بین مردم و شورای شهر برای تغییر سمت و سوی مدیریت به جهت اصلاح امور شهروندان

۱۰- پیگیری اصلاح قانون شوراها با هدف توسعه اختیارت مدیریت شهری برای ارائه خدمات جامع شهری به شهروندان و تبدیل واقعی شوراهای شهر و روستا به خدمات جامع شهری و روستایی.

 

توضیح: قانون موجود شوراها موجب شده تا شوراهای فعلی در نقش شورای شهرداریها و دهداری ها فعالیت نماید. در حالیکه شهرها و روستاها نیازمند مدیریت یکپارچه در خصوص آب-گاز- مخابرات-اینترنت- نهادهای فرهنگی و… می باشد و شوراها در ارائه خدمات سازمان های ذیربط هیچگونه نظارت و یا درخواست و یا انتظار ارائه برنامه و طرح از طرف ساازمانهای متولی خدمات یاد شده ندارد.

انتهای پیام/

اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر –  نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار – بوئین میاندشت – تیران و کرون – چادگان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا –  فریدن – فریدونشهر – فلاورجان – استان آذربایجان غربی – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان – استان کرمانشاه – استان کرمان – استان کردستان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین – شهرستان آباده – شهرستان ارسنجان – شهرستان استهبان – شهرستان اقلید – شهرستان بوانات – شهرستان پاسارگاد – شهرستان جهرم – شهرستان خرامه – شهرستان خرم بید – شهرستان خنج – شهرستان داراب – شهرستان رستم – شهرستان زرین دشت – شهرستان سپیدان – شهرستان سروستان – شهرستان شیراز – شهرستان فراشبند – شهرستان لامرد – شهرستان مرودشت – شهرستان ممسنی – شهرستان مهر – شهرستان نی ریز – شهرستان سمیرم