به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح یک‌فوریتی را با عنوان نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور امضا کردند که طبق ماده‌واحده آن از تاریخ تصویب این قانون، ماده ۶۶ قانون محاسبات کشور نسخ می‌شود و رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزامی است.

در حال ‌حاضر طبق ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور، رعایت مقررات این قانون در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آیین‌نامه داخلی خاص هرکدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس یا مقاماتی که از طرف آنها مجاز هستند توسط خزانه پرداخت می‌شود.

در همین باره محمود صادقی، نماینده تهران نیز در توییتی نوشت: «در اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی و به منظور ارتقای شفافیت و انضباط مالی شورای نگهبان و مجلس طرح نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی با امضای ۲۶ نفر از نمایندگان تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد. در صورت ادامه این طرح این دو نهاد ملزم به رعایت قانون محاسبات خواهند شد».