کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در رابطه با صحت یا عدم صحت دو نرخی شدن سود بانکها گفت: تاکنون مصوبه ای بیرون نیامده و تا زمانی هم که بانک مرکزی موضوعی را مصوب نکند قطعاً هیچ اقدام موثری در سیستم بانکی به لحاظ نرخ سود سپرده ها و تسهیلات انجام نخواهد شد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تدوین مقررات نباید زمینه فساد در سیستم را فراهم کند افزود: به عنوان مثال اگر قرار باشد که بین نرخ سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پنج درصد فاصله باشد هم نوعی فرار مقرراتی و هم به نوعی فسادآور است.

وی همچنین متذکر شد: یکی از مسائل مهمی که باید در این طرح لحاظ شود کنترل ورود و خروج سپرده های مردم و جلوگیری از خروج سپرده ها از بانک و عدم هدایت به بازارهای غیرمولد مانند سکه و ارز است.

سیدعلی با تأکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید بالاتر از نرخ تورم باشد گفت: نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصدی سپرده های بانکی با توجه به نرخ تورم چندان بالا نیست و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد با تورم فاصله دارد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ادامه داد: معمولاً شرکت های شناخته شده ی بانکها تسهیلات را برمی گردانند و بانکها هم با دریافت اقساط این تسهیلات، تسهیلات جدیدی پرداخت می کنند اما وقتی فاصله با نرخ تورم خیلی زیاد باشد به معنای رانت است.

وی معتقد است که بانکها در شرایط فعلی باید مولفه هایی چون رشد تولید، کنترل خروج سپرده های مردم و جلوگیری از هدایت به سمت بازارهای غیرمولد و کنترل و کاهش نرخ تورم را در نظر بگیرند و کاهش نرخ تورم با کاهش نرخ سود بانکی محقق نخواهد شد.

سیدعلی عنوان کرد: همیشه این موضوع مطرح می شود که بانک مرکزی نباید نرخ سود بانکی و نرخ ارز را سرکوب کند اما واقعیت این است که سیاست های مالی و پولی ما با هم هماهنگ نیستند. شاید کاهش نرخ سود سپرده برای بانکها خوب باشد اما نهایتاً این کار باعث فشار بیشتر به مردم خواهد شد لذا چاره اصلی کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم است.