استان مازندران

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

 فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مازندران

شهرستان ساری

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت
۱ یحیی رجبی گالشی مسئول ستاد
۲ محمد صادق رمضانپور چاری قائم مقام
۳ عزیز الله محمودی عالمی رئیس شورای سیاست گذاری
۴ محمد آریانا عضوشورای سیاست گذاری
۵ محمد کهنسال ساروکلایی عضو شورای سیاست گذاری
۶ مسعود یحیوی کوچک سرایی عضو شورای سیاست گذاری
۷ داوود عزتی عضو شورای سیاست گذاری
۸ صادق عباس نزاد سرخی عضو شورای سیاست گذاری
۹ سید عیسی هاشمی نژاد عضو شورای سیاست گذاری
۱۰ مسعود کهنسال ساروکلایی بازرس
۱۱ حسین فرخی دبیراستان
۱۲ سید امید موسوی مسئول کمیته ی جوانان
۱۳ حسین اولادی مسئول کمیته ی دانشجویی
۱۴ حسین رحیمی مسئول کمیته ی اجتماعی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مازندران

شهرستان ساری

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت
۱۵ مهدی تقوی مسئول کمیته ی ورزشی
۱۶ امید رضا اکبری قائم مقام کمیته ی ورزشی
۱۷ مجتبی عابدین مشاور ورزشی
۱۸ علی فاضل زاده مسئول کمیته ی دانشگاهیان
۱۹ علی اصغر حسینی مسئول کمیته ی کارگری
۲۰ عیسی جعفر پور مسئول ستاد شهرستان بابل
۲۱ ایرج نیاز آذری مشاور هماهنگی
۲۲ کاظم حسین پور عضو کمیته ی پشتیبانی
۲۳ حمید رضا خدابخش پور مسئول ستاد بند پی غربی
۲۴ رضا پاشاهی مسئول کمیته ی کار آفرینان
۲۵ هادی گلی مسئول ستاد امیر کلا
۲۶ مرتضی ملکشاه مسئول کمیته ی اصناف
۲۷ محمد قبادی مسئول کمیته فضای مجازی
۲۸ علی اکبر قربانی مسئول ستاد شهرستان قائمشهر

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مازندران

شهرستان ساری

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت
۲۹ ابراهیم نژاد احمد مسئول کمیته ی مهندسین
۳۰ جواد رمضانی مسئول امور مالی و بانکی
۳۱ سیف ا… اله یاری عضو کمیته پشتیبانی
۳۲ اسماعیل شیرازی مسئول ستاد کوهی خیل
۳۳ احمد آزادی مسئول ستاد جویبار
۳۴ عین ا… سلیمانی مسئول ستاد امل
۳۵ هادی حداد مسئول ستاد رویان
۳۶ کریم دیو سالار مسئول ستاد نور
۳۷ روح ا.. اکبر زاده مسئول ستاد محمود آباد
۳۸ سید جواد حسینی بخش مسئول ستاد نوشهر
۳۹ سید محمود موسوی مسئول ستاد نوشهر
۴۰ محمد داودی مسئول ستاد تنکابن
۴۱ رستم پهلوان مشاور امور کشاورزی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مازندران

شهرستان ساری

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱ قائم شهر مهندس علی اکبر قربانی
۲ بابل دکتر سید عیسی جعفرپور
۳ چالوس سید محمود موسوی
۴ نوشهر سید جواد حسینی بخش
۵ سوادکوه قنبر داس زرین
۶ سواد کوه شمالی رضا علیزاده سراب کردانی
۷ جویبار احمد آزادی
۸ رویان هادی حداد
۹ کلاردشت ناصر ابوالقاسمی
۱۰ بابلسر ایمان مسگریان امیری
۱۱ چمستان فرزاد رمضانی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مازندران

شهرستان ساری

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱۲ تنکابن محمد داودی
۱۳ رامسر شهنام ابوالقاسمی
۱۴ آمل عین ا .. ابوالقاسمی
۱۵ بند پی غربی حمید رضا فدابخش
۱۶ محمود اباد روح ا .. اکبر زاده
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »