جلال زکی

معاون هماهنگی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی

یکی از مشکلات حاد مدیریتی که در کشور ما به وفور قابل مشاهده و موجب تضعیف عملکرد مدیریت در کشور شده است ، عدم مرز بندی مشخص در تصمیم گیری هاست ، در ایران همه قوا می توانند برای همه امورات تصمیم گیر باشند و این امر در سنوات گذشته نیز یکی از مشکل ساز ترین امورات مدیریتی در کشور بوده و هست چرا که آشپز برای پخت آش اقتصادی ملت یک مدیر واحد نیست ، باید سازوکاری طراحی و اجازه داده شود منتخبین مردم با همه خوب و بد تصمیم هایشان، تصمیم گیر واقعی میدان باشد و مردم نیز آثار خوب و بد واقعی انتخاب خود را در کسب نتایج حاصله مشاهده کنند ، متاسفانه در کشور ما همه قوا به بهانه دلسوزی در تمامی امورات دخالت می کنند و در آخر امر کسی پذیرای نقش خود نیست و عملکرد نادرست خود  را به هم نسبت میدهند .
بنابراین اگر نیازمند توسعه یافتگی هستیم باید بدانیم همه بازیکنان باید در جای خود بازی کرده و  نقش واگذار شده به خود را به نحو احسن اجرا نمایند و در صورت محقق شدن چنین سازوکاری مطمئنا اگر بازیکنی خوب بازی نکند ضعفش  قابل تشخیص خواهد بود و به راحتی می توان برای تعویض آن تصمیم گرفت، ولی در حال حاضر و با این سبک مداخله گرانه و عدم نظارت و عدم وجود شفافیت در تیم مدیریتی کشور می بینیم که دروازه بان هم میخواهد گل بزند !!!